2020 yılı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavı (Tüm unvanlar)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

21/09/2020 - 21/10/2020 10:00

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılacaktır. Sınava ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavları, 21 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00da yapılacaktır. Yazılı sınav yeri/salonu, başvurular alındıktan sonra belirlenerek duyurulacaktır.
-Adaylar ilan edilen kadroların sadece birine başvuru yapabilecektir.
-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarının tarih, yer ve saati, yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra belirlenerek duyurulacaktır.
-Adaylar, başvurularını 20 Temmuz 2020-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında görevli bulundukları birime teslim edecek olup başvurular birim aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
1,056
 • Yönetmelik
487
 • Toplam
1,543
 • Çıkmış sorular
30

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • Yükseköğretim 130-132
2
 • Kanunlar
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
7
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
5
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
3
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
3
 • Kanunlar
  • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
4
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4
 • Yönetmelik
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
4
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Kamu Konutları Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Yatay Geçiş Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
2