Elektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme Sınavı (Yarım Paket-Ortak Konular)

Soru 1

2531 sayılı Kanuna göre görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılan kamu görevlileri, bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak kaç yıl süreyle görev ve iş alamazlar?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 2

Halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülürken krizi yönetmek de amaçlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde krize yol açan çevresel faktörlerden birisi değildir?

Çözüm
Soru 3

Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çözüm
Soru 4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan değildir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 5
  1. Bu yörelerde fiilen 2 yıl süreyle çalışılmalıdır.
  2. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.
  3. 6 aydan 2 yıla kadar olan süreler dikkate alınır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde çalışanlara verilen bir kademeye ilişkin olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Çözüm
Soru 6

1982 Anayasasına göre Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı tarafından sunulan bütçe kanun teklifini kaç günde içinde kabul eder?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 7

1982 Anayasasına göre meclis karar yeter sayısı en az ne kadar olmalıdır?

Çözüm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan sağlık alanındaki gelişmelerden biri değildir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 9

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, sözleşmeli personel olarak görevlendirilmiş kişilerin hizmet sözleşmesi ilkelerine aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda yeniden istihdam edilmeleri için fesihten itibaren asgari beklenmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm
Soru 10

Atatürk tarafından kurulan ve kendisinin de ilk genel başkanı olduğu parti aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm