2021 yılı Belediye ve İl Özel İdareleri GYS 4. Grup (Müdür, Hukuk Müşaviri)

Soru 1

"Halkla ilişkilerin en önemli unsuru iletişimdir. İletişimden bahsedebilmek için kaynak, mesaj, alıcı gibi temel unsurların varlığına ihtiyaç bulunmaktadır. İletişimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen birçok faktör bulunmaktadır."

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi güçleştiren/zorlaştıran faktörlerden birisi değildir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, belediye başkanının başkanlık görevinin sona ermesine yol açan sebeplerden birisi değildir?

Çözüm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından birisidir?

Çözüm
Soru 4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çözüm
Soru 5

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından istemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 6

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ödeneklerin kullanılmasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Çözüm
Soru 7
  1. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak
  2. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
  3. Verilen emirlere itiraz etmek

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir?

Çözüm
Soru 8

Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda - - - - ay, kredilerde - - - - ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

Çözüm
Soru 9

1982 Anayasası uyarınca, bütçe ve kesin hesap kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisine aşağıdakilerden hangisi tarafından sunulur?

Çözüm
Normal Seviye Çıkmış Soru
Soru 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?

Çözüm