Adnan Menderes Üniversitesi

05/10/2020 10:00

  • Görevde Yükselme Yazılı Sınavında yüz (100) üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılırlar.
  • Sınavların sınav kurulunca değerlendirilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.
  • Her bir Unvan için çoktan seçmeli 50 soruluk bir test uygulanacaktır. Testlerdeki her bir sorunun puan değeri aynı olmak üzere sınav 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
  • Adaylar testlerdeki sorulara verdikleri cevapları optik formlara işaretleyeceklerdir. Cevap formları optik okuyucuyla okunarak değerlendirilecektir. Sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinde yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri Geçersiz sayıldığı takdirde bu soru sınava giren tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
  • Sınav cevaplarına ait elektronik veriler asgari 10 (on) yıl süreyle arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanacaktır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, dava konusu olmadıkça sınav sonuçlarının ilanından 6 (altı) ay sonra, cevap kağıtları ise 1 (bir) yıl sonra imha edilecektir.
  • ADÜGYS 2020 sınav evrakının aslı veya kopyası yargı kararı olmadıkça, ADAY dahil hiçbir kişi veya kuruma gösterilmeyecek ve verilmeyecektir.

Şef kadrosuna atanabilmek için;

  • En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
  • İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

2020 yılı Adnan Menderes Üniversitesi Şef Unvanı GYS

Lütfen sınav içeriğinizi seçin

Tümü paketine çıkmış sorular, özgün sorulardan sınırsız rastgele soru çözümü ve 10 adet deneme sınavı dahildir.

Fiyatlara KDV Dahildir.
Özgün Sorular
Destek
Güvenli Alışveriş