Zabıta Amiri ve Komiserliği Görevde Yükselme Sınavı (Yarım Paket)

2021 yılında açılması beklenen Zabıta Amirliği ve Komiserliği için görevde yükselme sınav paketidir. Paketin içeriği genel mevzuatı içerecek şekilde konuların yarısını kapsamaktadır. Konu başlıkları; Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 21. madde 1. ve 2. fıkraları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 21. maddesinde yer alan konu başlıklarında "c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat," denildiği için, 657 sayılı Kanuna ek olarak şu yönetmelikler de pakete eklenmiştir:

 • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği,
 • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

NOT: Pakette YER ALMAYAN başlıklar şu şekildedir:

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Pakette yer almayan konular pakete eklenmeyecektir. Bu nedenle paket yarım paket olarak düzenlenmiştir.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
283
 • Genel Kültür
363
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
955
 • Yönetmelik
198
 • Toplam
1,926
 • Çıkmış sorular
83

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
5
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
5
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
6
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
4
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Genel Kültür
  • Halkla İlişkiler
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
2
 • Kanunlar
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360
4
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
3
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
1
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
2
 • Kanunlar
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2