2020 yılı Ticaret Bakanlığı GYS- Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md.lüğü, İşletme Md. Yrd., Şef ve Tasfiye İşl. (Yarım Paket)

Ticaret Bakanlığı

17/10/2020 - 08/11/2020 10:00

TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MD. YRD., ŞEF VE TASFİYE İŞL. MD. YARIM PAKET)

Bu pakette, 11 Eylül 2020 tarihli Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav duyurusunda Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, İşletme Müdür Yardımcısı, Şef ve Tasfiye İşletme Müdürü unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş bir paket yer almaktadır. Bu paket kapsamında hem tüm unvanlar için gerekli ortak konular hem de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Şef unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş başlıklar yer almaktadır.

NOT: Bu unvanlara dair tüm konular pakette yer almamaktadır. İlgili başlıklar inceleyebilmeniz için ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Yazılı sınav, 08.11.2020 tarihi saat 10.00'da yapılacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
1,382
 • Tebliğ
2
 • Türkçe
127
 • Yönerge
30
 • Yönetmelik
227
 • Toplam
1,768
 • Çıkmış sorular
62

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
9
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
7
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Onbeşinci Bölüm (Ticaret Bakanlığı)
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4
 • Yönerge
  • Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
2
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
6
 • Kanunlar
  • 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
5
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
3
 • Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliği
1
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
4