Belediye, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri 3. Grup (Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri)

Yerel Yönetimler (İl Özel idareleri ve Belediyeler)

09/09/2020 - 04/10/2020 10:00

ÖNEMLİ NOT: Sınav duyurusunda, mahalli idarelere dair kanunların sadece belli kısımlarından (organlar, görev ve sorumluluklar gibi) soru sorulacağı belirtilmiştir. Ancak memurlar.net'in satış paketlerinde bu şekilde bir kısıtlama yer almamaktadır. Satış paketlerinde ilgili kanunların (5393, 5302, 5216, 442 gibi) tümünden sorular yer almakta olup, yerel yönetim mevzuatı bütün olarak değerlendirilmiştir.

BELEDİYE, İL ÖZEL İDARELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ (3. GRUP)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri

1. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

2. Adaylar, sınav giriş belgelerini , 21/09/2020 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

3. . Adaylar, 27/09/2020 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. (Sınav tarihi 4 Ekim 2020 olarak değiştirilmiştir.)

4. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

5. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

6. Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 12/10/2020 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından 26/10/2020 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

7. Sınavların Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için; mahalli idarelerde teşkil edilen sınav kurullarının, sınav açılan kadro unvanlarına yapılan başvuruları; eğitim, hizmet süresi, kadro derecesi ve benzeri hususları dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
64
 • Genel Kültür
165
 • Kanunlar
961
 • Türkçe
127
 • Yönetmelik
108
 • Toplam
1,425
 • Çıkmış sorular
60

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360
3
 • Kanunlar
  • 442 Sayılı Köy Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
   • Türk İdari Teşkilatı
8
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
6
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
3
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • İlke ve İnkılaplar
5
 • Genel Kültür
  • Halkla İlişkiler
3
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4
 • Kanunlar
  • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
4