Orman Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı (Sayman)

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Sayman, Şube Müdürü (idari) ve Memur kadroları için Görevde Yükselme Sınavı gerçekleştirecektir. Sınav tarihi MEB ya da yükseköğretim kurumlarından birisi tarafından hazırlanacak olup, sınav tarihi ve diğer ayrıntıların daha sonra ilan edileceği duyurulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.


NOT 2: Bu sınav paketinde aşağıdaki konulardan soru yer almayacaktır:

-Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
-Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
-Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-303 sayılı Tebliğ (Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları)
-Genel Muhasebe, Muhasebe Uygulamaları, Hesap Planları, Döner Sermaye Hesap Plan

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Genel Kültür
810
 • Genel Yetenek
475
 • Kanunlar
1,432
 • Usul ve Esaslar
12
 • Yönetmelik
420
 • Toplam
3,463
 • Çıkmış sorular
128

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
2
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
1
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Türk Anayasa Tarihi
1
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Genel Kültür
  • Protokol Kuralları
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
2
 • Genel Kültür
  • Temel Bilgisayar Bilgisi ve Ofis
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Analitik ve Matematiksel Düşünme
   • Karışık
   • Mantık
   • Problemler
  • Türkçe
   • Paragraf ve Anlam
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2
 • Kanunlar
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
8
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • (24. Bölüm) Orman Genel Müdürlüğü
2
 • Kanunlar
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
3
 • Usul ve Esaslar
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
3
 • Yönetmelik
  • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
2
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 102-103. madde
2