Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı - Avukatlık (Yarım Paket)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına hazırlananlar için oluşturulan bu paket, 03/02/2021 tarihli duyuru esas alınarak oluşturulmuştur.

2021 yılı görevde yükselme tarihi ise pandemi nedeniyle hala açıklanmamıştır.

NOT: Bu pakette 2863, 2634, 1136, 6325 sayılı kanunlara dair soru yer almamaktadır. Diğer konular paket içerisinde yer almaktadır, deneme sınavları da paket içerisindeki konulardan oluşmaktadır.

Paket içeriğinde yer alan konular, 2021 yılı duyurusunda yer alan sınav konuları dikkate alınarak güncellenmiştir.

Memurlar.net sınav paketleriyle olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?
Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
243
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
173
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
746
 • Yönetmelik
153
 • Toplam
1,686
 • Çıkmış sorular
83

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Dokuzuncu Bölüm (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
2
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - IX Geçici Hükümler
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM - VIII Çeşitli Hükümler
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
8
 • Kanunlar
  • 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK
3
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
6
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
2
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
 • Genel Kültür
  • Ulusal Güvenlik
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
2
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
1
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
1
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Halkla İlişkiler
  • Protokol Kuralları
2