2020 yılı Sağlık Bakanlığı Memur Unvanı GYS

Sağlık Bakanlığı

21/08/2020 09:00 - 04/10/2020 14:00

Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.

03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin başvuruları geçerli olduğundan yeniden başvuru yapmayacaklardır. Ancak başvurusu kabul edilip sınav ücretini yatıramayan ve sınav yeri tercihi yapamayanlar ile varsa Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurup Üniversiteye gönderemeyenler, 31 Ağustos-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) sınav ücretini yatıracak ve sınav yeri tercihini yapabileceklerdir. Ayrıca varsa Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurarak Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ESKİŞEHİRadresine göndereceklerdir.

03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerden seçtiği sınav türünü veya alanını değiştirmek isteyenlerin ıslak imzalı dilekçelerini (değiştirmek istediği alana ait duyuruda belirtilen gerekli belgeleri ile birlikte) duyurunun yayımlanmasından itibaren 10 Ağustos 2020 tarihine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri halinde durumları sınav kurulu tarafından değerlendirilecek olup sonuçlar YHGMnin internet sayfasında ilan edilecektir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
138
 • Kanunlar
839
 • Türkçe
127
 • Yönerge
63
 • Yönetmelik
224
 • Toplam
1,635
 • Çıkmış sorular
64

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
2
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
 • Genel Kültür
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
2
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
4
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
4
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
3
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
3
 • Kanunlar
  • 663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4
 • Yönetmelik
  • Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği
3
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Onikinci Bölüm (Sağlık Bakanlığı)
4
 • Yönetmelik
  • Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
3
 • Yönerge
  • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personel Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esasları
2
 • Yönerge
  • Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge
2