Adnan Menderes Üniversitesi Şube Müdürlüğü Sınavı

Adnan Menderes Üniversitesi

08/09/2020 - 05/10/2020 10:00

 • Görevde Yükselme Yazılı Sınavında yüz (100) üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılırlar.
 • Sınavların sınav kurulunca değerlendirilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.
 • Her bir Unvan için çoktan seçmeli 50 soruluk bir test uygulanacaktır. Testlerdeki her bir sorunun puan değeri aynı olmak üzere sınav 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Adaylar testlerdeki sorulara verdikleri cevapları optik formlara işaretleyeceklerdir. Cevap formları optik okuyucuyla okunarak değerlendirilecektir. Sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinde yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri Geçersiz sayıldığı takdirde bu soru sınava giren tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
 • Sınav cevaplarına ait elektronik veriler asgari 10 (on) yıl süreyle arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanacaktır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, dava konusu olmadıkça sınav sonuçlarının ilanından 6 (altı) ay sonra, cevap kağıtları ise 1 (bir) yıl sonra imha edilecektir.
 • ADÜGYS 2020 sınav evrakının aslı veya kopyası yargı kararı olmadıkça, ADAY dahil hiçbir kişi veya kuruma gösterilmeyecek ve verilmeyecektir.

Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 • En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
 • İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,
 • 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
25
 • Kanunlar
1,093
 • Yönetmelik
236
 • Toplam
1,354
 • Çıkmış sorular
33

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
4
 • Kanunlar
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
3
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2
 • Kanunlar
  • 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2
 • Kanunlar
  • 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2
 • Kanunlar
  • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
2