2020 yılı Ticaret Bakanlığı GYS- Personel Gn. Md.'lüğü Şube Müdürlüğü ve Şef (Yarım Paket)

Ticaret Bakanlığı

17/10/2020 - 08/11/2020 10:00

TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MD. VE ŞEF-YARIM PAKET)

Bu pakette, 11 Eylül 2020 tarihli Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav duyurusunda Personel Genel Müdürlüğü, şube müdürü ve şef unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş bir paket yer almaktadır. Bu paket kapsamında hem tüm unvanlar için gerekli ortak konular hem de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Şef unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş başlıklar yer almaktadır.

NOT: Bu unvanlara dair tüm konular pakette yer almamaktadır. İlgili başlıklar inceleyebilmeniz için ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Yazılı sınav, 08.11.2020 tarihi saat 10.00'da yapılacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
1,406
 • Türkçe
127
 • Yönerge
30
 • Yönetmelik
235
 • Toplam
1,798
 • Çıkmış sorular
56

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
10
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Onbeşinci Bölüm (Ticaret Bakanlığı)
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
6
 • Yönerge
  • Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
2
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
4
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
3
 • Kanunlar
  • 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
3