2020 yılı Uludağ Üniversitesi Memur GYS

Uludağ Üniversitesi

21/09/2020 - 21/11/2020 10:00

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizde görevde yükselme suretiyle atama yapılacaktır.

Uludağ Üniversitesi görevde yükselme sınavının gerçekleştirilmesi için söz konusu yönetmeliğin 17.maddesi uyarınca Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile karşılıklı protokol imzalanmıştır. Uludağ Üniversitesindeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı (ÜGYS) 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Saat 10:00da Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binasında yapılacaktır.

Başvuruları kabul edilen adaylar Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Görevde Yükselme Sınavına (ÜGYS) katılabilirler. Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar yazılı sınavından başarılı sayılırlar. Yazılı sınavında en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar adaylar sözlü sınavına alınırlar. Son adayın puanlarının eşit olması durumunda puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınavına alınırlar. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden sonra Üniversitemiz web sitesinden ilan edilecektir.

Sözlü sınav konuları ilgili yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilmiştir. İlan edilen boş kadrolara yapılacak atamada başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Puanların eşit olması durumunda
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilecektir.

NOT:
1-Sınavı kazanan adaylar ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirileceklerdir.
2-Adayların 07 Eylül 18 Eylül 2020 tarihleri arasında en son mezun oldukları okula ait mezuniyet belgelerinin aslını birim amirlerine ibraz ederek onaylı bir örneğini başvuru formuna eklemeleri, ıslak imzalı ve onaylı diploma suretini ise Personel Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3-Şoför kadrosuna müracaat eden adayların 07 Eylül 18 Eylül 2020 tarihleri arasında sürücü belgelerini birim amirlerine ibraz ederek onaylı bir örneğini başvuru formuna eklemeleri, ıslak imzalı ve onaylı sürücü belgesi örneğini ise Personel Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4- Her aşamada Görevde Yükselme Sınavının bir kısmı ya da tamamı Rektörlükçe iptal edilebilir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
301
 • Kanunlar
488
 • Türkçe
127
 • Yönetmelik
173
 • Toplam
1,333
 • Çıkmış sorular
69

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
12
 • Yönetmelik
  • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
5
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
8
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
8
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
12
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
5
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
 • Kanunlar
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
4
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
4
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
4
 • Kanunlar
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
4
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Halkla İlişkiler
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk İdari Teşkilatı
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Ulusal Güvenlik
20