2020 yılı Ticaret Bakanlığı GYS- Personel Gn. Md.'lüğü Eğitim Uzmanı (Yarım Paket)

Ticaret Bakanlığı

17/10/2020 - 08/11/2020 10:00

TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM UZMANI-YARIM PAKET)

Bu pakette, 11 Eylül 2020 tarihli Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav duyurusunda Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Uzmanı unvanı için belirlenen konulardan seçilmiş bir paket yer almaktadır. Bu paket kapsamında hem tüm unvanlar için gerekli ortak konular hem de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Şef unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş başlıklar yer almaktadır.

NOT: Bu unvanlara dair tüm konular pakette yer almamaktadır. İlgili başlıklar inceleyebilmeniz için ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Yazılı sınav, 08.11.2020 tarihi saat 10.00'da yapılacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
153
 • Kanunlar
928
 • Türkçe
127
 • Yönerge
30
 • Yönetmelik
238
 • Toplam
1,476
 • Çıkmış sorular
61

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
10
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Onbeşinci Bölüm (Ticaret Bakanlığı)
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
6
 • Yönerge
  • Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
2
 • Kanunlar
  • 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4
 • Yönetmelik
  • Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
3
 • Genel Kültür
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
6