2020 yılı Ticaret Bakanlığı GYS - Destek Hizmetleri Şube Md. ve Şef Unvanı (Yarım Paket)

Ticaret Bakanlığı

17/10/2020 - 08/11/2020 10:00

TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MD. VE ŞEF UNVANI YARIM PAKET)

Bu pakette, 11 Eylül 2020 tarihli Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav duyurusunda Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Şef unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş bir paket yer almaktadır. Bu paket kapsamında hem tüm unvanlar için gerekli ortak konular hem de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Şef unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş başlıklar yer almaktadır.

NOT: Bu unvanlara dair tüm konular pakette yer almamaktadır. İlgili başlıklar inceleyebilmeniz için ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Yazılı sınav, 08.11.2020 tarihi saat 10.00'da yapılacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
1,227
 • Tebliğ
2
 • Türkçe
127
 • Yönerge
30
 • Yönetmelik
306
 • Toplam
1,692
 • Çıkmış sorular
61

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
10
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Onbeşinci Bölüm (Ticaret Bakanlığı)
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
7
 • Yönerge
  • Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
2
 • Kanunlar
  • 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
3
 • Yönetmelik
  • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
4
 • Yönetmelik
  • Kamu Konutları Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
4
 • Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliği
1