2020 yılı Ticaret Bakanlığı GYS- Hukuk Hizmetleri Gn. Md. Şube Müdürlüğü ve Şef- (Yarım Paket)

Ticaret Bakanlığı

17/10/2020 - 08/11/2020 10:00

TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (HUKUK HİZMETLERİ GM ŞUBE MD. VE ŞEF UNVANI YARIM PAKET)

Bu pakette, 11 Eylül 2020 tarihli Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav duyurusunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü ve Şef unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş bir paket yer almaktadır. Bu paket kapsamında hem tüm unvanlar için gerekli ortak konular hem de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü ve Şef unvanları için belirlenen konulardan seçilmiş başlıklar yer almaktadır.

NOT: Bu unvanlara dair tüm konular pakette yer almamaktadır. İlgili başlıklar inceleyebilmeniz için ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Yazılı sınav, 08.11.2020 tarihi saat 10.00'da yapılacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
1,270
 • Türkçe
127
 • Yönerge
30
 • Yönetmelik
164
 • Toplam
1,591
 • Çıkmış sorular
53

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
   • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
10
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Onbeşinci Bölüm (Ticaret Bakanlığı)
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
 • Yönerge
  • Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
2
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
7
 • Kanunlar
  • 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
5
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
6
 • Yönetmelik
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
4
 • Yönetmelik
  • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3