2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Sınavı

Bu sınav paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı kadrosu için yapılabilecek sınava hazırlanmak isteyenler için tasarlanmıştır. Sınav duyurusu yapıldığı taktirde güncelleme yapılacaktır.

Geçmiş sınava dair ilan için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Sınavda yer alan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği konusuna dair sorulara ihtiyaç olması halinde ekleme yapılacaktır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
1,271
 • Yönetmelik
58
 • Toplam
1,329
 • Çıkmış sorular
44

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 8. Bölüm (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
2
 • Kanunlar
  • 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK
2
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
21
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
4
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4
 • Kanunlar
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
19
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
3
 • Yönetmelik
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
17