2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İdari Şube Müdürlüğü GYS

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

21/08/2020 10:00 - 03/10/2020 10:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan Şube Müdürü, Emlak Müdürü/Milli Emlak Müdürü ve Emlak Müdür Yardımcısı/Milli Emlak Müdür Yardımcısı kadroları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre görevde yükselme sınavı yapılacağı 23/12/2019 - 13/01/2020 tarihlerinde duyurulmuştur.

Görevde Yükselme Sınavına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7'inci ve 8'inci maddelerinde sıralanmıştır.

Ankara Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında söz konusu görevde yükselme sınavının, 03.10.2020 tarihinde Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Kanunlar
1,225
 • Yönetmelik
247
 • Toplam
1,716
 • Çıkmış sorular
42

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Üçüncü Bölüm (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
12
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
6
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
4
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
15
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
10
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
7
 • Kanunlar
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
8
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6
 • Kanunlar
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
4
 • Kanunlar
  • 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
 • Yönetmelik
  • Kamu Konutları Yönetmeliği
6