2020 yılı Uludağ Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şefi GYS

Uludağ Üniversitesi

01/10/2020 - 21/11/2020 10:00

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizde görevde yükselme suretiyle atama yapılacaktır.

Uludağ Üniversitesi görevde yükselme sınavının gerçekleştirilmesi için söz konusu yönetmeliğin 17.maddesi uyarınca Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile karşılıklı protokol imzalanmıştır. Uludağ Üniversitesindeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı (ÜGYS) 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Saat 10:00da Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binasında yapılacaktır.

Başvuruları kabul edilen adaylar Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Görevde Yükselme Sınavına (ÜGYS) katılabilirler. Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar yazılı sınavından başarılı sayılırlar. Yazılı sınavında en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar adaylar sözlü sınavına alınırlar. Son adayın puanlarının eşit olması durumunda puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınavına alınırlar. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden sonra Üniversitemiz web sitesinden ilan edilecektir.

Sözlü sınav konuları ilgili yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilmiştir. İlan edilen boş kadrolara yapılacak atamada başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Puanların eşit olması durumunda
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilecektir.

NOT:
1-Sınavı kazanan adaylar ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirileceklerdir.
2-Adayların 07 Eylül 18 Eylül 2020 tarihleri arasında en son mezun oldukları okula ait mezuniyet belgelerinin aslını birim amirlerine ibraz ederek onaylı bir örneğini başvuru formuna eklemeleri, ıslak imzalı ve onaylı diploma suretini ise Personel Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3-Şoför kadrosuna müracaat eden adayların 07 Eylül 18 Eylül 2020 tarihleri arasında sürücü belgelerini birim amirlerine ibraz ederek onaylı bir örneğini başvuru formuna eklemeleri, ıslak imzalı ve onaylı sürücü belgesi örneğini ise Personel Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4- Her aşamada Görevde Yükselme Sınavının bir kısmı ya da tamamı Rektörlükçe iptal edilebilir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
311
 • Kanunlar
561
 • Yönetmelik
132
 • Toplam
1,004
 • Çıkmış sorular
51

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
25
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
20
 • Yönetmelik
  • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8
 • Kanunlar
  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
6
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6
 • Yönetmelik
  • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
4
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Halkla İlişkiler
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Ulusal Güvenlik
20