2020 yılı AFAD Unvan Değişikliği Sınavı (Yarım Paket)

AFAD

25/09/2020 - 01/11/2020 10:00

DİKKAT!
Avukat, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, sosyal çalışmacı, öğretmen unvanları için hazırlanan bu pakette SADECE ortak görevde yükselme konuları yer almaktadır. Unvana özel %25'lik alanı kapsayan sorular ise yer almamaktadır. Örneğin Mühendislik unvanı için "Mühendisliğe Giriş, Fizik, Kimya ve Matematik" konularından sorular bu pakette yer almamaktadır.

AFAD'ın açıkladığı Unvan değişikliği sınav konuları için tıklayınız.

AFAD Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşaması 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 10.00da Ankarada tek oturum halinde yapılacaktır.

Yazılı sınav çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli test şeklinde yapılacaktır. Her alan için adaylara sınavda 100 (yüz) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Sınavda kopya çeken veya kopya verenler veya sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre disiplin işlemi uygulanacaktır.

Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyen/giremeyen adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Yazılı sınavın öngörülemeyen ve beklenmeyen haller nedeniyle yapılamaması veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca sınav ertelenebilecek veya iptal edilebilecektir.

Sınavda verilecek toplam cevaplama süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dahil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı} yanlarında bulunduracaklardır. Kurum kimliği, sürücü belgesi, ikamet izni, Subay Astsubay vb. kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.

Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, sınavda 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Değerlendirmede doğru cevaplar dikkate alınacak olup, yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.
Sınavda değerlendirme için; [(Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.
Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Kanunlar
1,165
 • Türkçe
127
 • Yönetmelik
336
 • Toplam
1,872
 • Çıkmış sorular
61

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
7
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
4
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • İkinci Bölüm (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
  • 4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
  • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
  • 7269 Sayılı Umumu Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • Yönetmelik
  • AFAD Disiplin Amirleri Yönetmeliği
  • AFAD Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
  • Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
  • Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
38
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
5
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
2
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5442 İl İdaresi Kanunu
2
 • Yönetmelik
  • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
1