2020 yılı Mersin Üniversitesi Şube Müdürü-Şef GYS

Mersin Üniversitesi

04/10/2020 - 19/12/2020

1. Yazılı Sınav 19.12.2020 Cumartesi günü Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsünde yapılacaktır. (Sınav saati ve yeri/yerleri daha sonra ayrıca Personel Daire Başkanlığının web sayfasından ilan edilecektir.)

2. Sınavla ilgili bilgilendirme ve sınav işlemleri http://pdb.mersin.edu.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır.

3. Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında Formlar menüsünde İdari Personel Şube Formları alanında yer alan Görevde Yükselme Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Çıktısı alındıktan sonra ıslak imzalı bir şekilde kapalı zarf içinde (zarfın üzerinde başvuran kişinin adı soyadı ve unvanı yer alması gerekmektedir.) görev yapılan birime teslim edilecektir.

Ayrıca adayların sınav giriş belgelerinin üretebilmesi için mersin.edu.tr veya gmail uzantılı mail adresleri ile https://forms.gle/uyLpLnoTobG56HwG7 linkindeki adrese giriş yaparak karşılarına çıkacak olan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

4. Adaylar sınava Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Geçici Kimlik Belgesi) ile kabul edilecektir.

5. Sınav için gerekli olan kurşun kalem, silgi vs. aday tarafından temin edilecektir.

6. Sınavda, EK-1de yer alan Sınav Kuralları uygulanacaktır.

7. Görevde Yükselme Sınavında Tablo 2de gösterilen konu başlıklarına göre 100 soruluk bir test uygulanacak olup sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılırlar.

8. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, dava konusu olmadıkça sınav sonuçlarının ilanından 6 (altı) ay sonra, cevap kağıtları ise 1 (bir) yıl sonra imha edilecektir.

9. Bu sınava ait evrakların aslı veya kopyası yargı kararı olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi veya kuruma gösterilmeyecek ve verilmeyecektir.

10. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren varsa itirazlarını en geç 5 iş günü içerisinde yazılı bir dilekçe ile Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapacaktır. İtiraz sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
1,083
 • Yönetmelik
349
 • Toplam
1,432
 • Çıkmış sorular
30

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • Yükseköğretim 130-132
1
 • Kanunlar
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
20
 • Kanunlar
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
20
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
10
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
13
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
2
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
4
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
 • Yönetmelik
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
1
 • Kanunlar
  • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
1