2020 yılı Uludağ Üniversitesi Şef Unvanı GYS

Uludağ Üniversitesi

21/09/2020 - 21/11/2020 10:00

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizde görevde yükselme suretiyle atama yapılacaktır.

Uludağ Üniversitesi görevde yükselme sınavının gerçekleştirilmesi için söz konusu yönetmeliğin 17.maddesi uyarınca Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile karşılıklı protokol imzalanmıştır. Uludağ Üniversitesindeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı (ÜGYS) 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Saat 10:00'da Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binasında yapılacaktır.

Başvuruları kabul edilen adaylar Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Görevde Yükselme Sınavına (ÜGYS) katılabilirler. Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar yazılı sınavından başarılı sayılırlar. Yazılı sınavında en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar adaylar sözlü sınavına alınırlar. Son adayın puanlarının eşit olması durumunda puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınavına alınırlar. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden sonra Üniversitemiz web sitesinden ilan edilecektir.

Sözlü sınav konuları ilgili yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilmiştir. İlan edilen boş kadrolara yapılacak atamada başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması alınarak Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Puanların eşit olması durumunda
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilecektir.

NOT:
1-Sınavı kazanan adaylar ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirileceklerdir.
2-Adayların 07 Eylül 18 Eylül 2020 tarihleri arasında en son mezun oldukları okula ait mezuniyet belgelerinin aslını birim amirlerine ibraz ederek onaylı bir örneğini başvuru formuna eklemeleri, ıslak imzalı ve onaylı diploma suretini ise Personel Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3-Şoför kadrosuna müracaat eden adayların 07 Eylül 18 Eylül 2020 tarihleri arasında sürücü belgelerini birim amirlerine ibraz ederek onaylı bir örneğini başvuru formuna eklemeleri, ıslak imzalı ve onaylı sürücü belgesi örneğini ise Personel Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4- Her aşamada Görevde Yükselme Sınavının bir kısmı ya da tamamı Rektörlükçe iptal edilebilir.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
330
 • Kanunlar
698
 • Yönetmelik
232
 • Toplam
1,260
 • Çıkmış sorular
37

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
12
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
5
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
5
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6
 • Yönetmelik
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
5
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
4
 • Yönetmelik
  • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
4
 • Yönetmelik
  • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Yönetmeliği
4
 • Yönetmelik
  • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
4
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • Yükseköğretim 130-132
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Genel Hukuk Bilgisi
   • Yargı Teşkilatı
  • Halkla İlişkiler
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk İdari Teşkilatı
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Ulusal Güvenlik
20
 • Yönetmelik
  • Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği
2