2020 yılı Manisa Celal Bayar Üniversitesi GYS

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

02/10/2020 10:50 - 26/11/2020 10:00

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmeyecektir. İlan edilen kadrolara, diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Yapılacak yazılı sınavda (100) puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan alan personel başarılı sayılacaktır. Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilerek Üniversitemiz resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla,
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen
kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Başvuracak adayların, ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle (12/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar) aranan nitelikler ile görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar ve başvuru yapılacak kadroya ait özel şartlarını birlikte sağlıyor olması gerekmektedir.

İlan Tarihi:25.09.2020
Son Başvuru Tarihi:12.10.2020 (Mesai Bitimine kadar)
Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi :26.11.2020
Yazılı Sınav Saati:10.00
Yazılı Sınav Yeri :Fen- Edebiyat Fakültesi
Sözlü Sınav: Sözlü sınav tarihi ve yeri bilahare duyurulacaktır.

İlan için tıklayın.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
10
 • Kanunlar
914
 • Yönetmelik
238
 • Toplam
1,162
 • Çıkmış sorular
32

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • Anayasa
   • Yükseköğretim 130-132
4
 • Kanunlar
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
12
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-IX Geçici Hükümler
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM-VIII Çeşitli Hükümler
15
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
5
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
6
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
8
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
8
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
8
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7
 • Yönetmelik
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
5
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
4
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
4
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4