Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İdari Şube Müdürü, Müdür, Kısım Müdürü

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavı için hazırlanan bu paket konu dağılımları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Mantık, Matematiksel düşünme, Liderlik, Analitik düşünme konularından pakete 21 Şubat 2021 tarihi itibariyle eklemeler yapılmış ve paket fiyatı da artan soru sayısına paralel olarak güncellenmiştir.

Bu pakette MKEK 4734/3-b bendi kapsamındaki ihale esasları yer almamaktadır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okumadan lütfen satın alma yapmayınız.
Online sınav paketi nedir?
Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
180
 • Genel Yetenek
435
 • Kanunlar
485
 • Yönetmelik
107
 • Toplam
1,451
 • Çıkmış sorular
49

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 102-103. madde
3
 • Kanunlar
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
 • Genel Kültür
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
3
 • Kanunlar
  • 399 Sayılı KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK'nın Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK
5
 • Kanunlar
  • 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Halkla İlişkiler
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Karışık
  • Türkçe
   • Paragraf ve Anlam
25
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
4
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Analitik ve Matematiksel Düşünme
   • Mantık
   • Problemler
11
 • Genel Kültür
  • Liderlik
4
 • Yönetmelik
  • MKEK Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği
2