Karadeniz Teknik Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavı (Tüm unvanlar)

KTÜ'nün 11 üniversite için yaptığı görevde yükselme sınavı iptal edildiği için yeni sınav tarihi belirlenmiştir. Yeni sınav 11 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.

Sınav şu unvanlar için yapılmaktadır: Şube Müdürü, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Memur, Şoför, Bilgisayar İşletmeni, Çözümleyici ve VHKİ

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
24
 • Kanunlar
1,296
 • Yönetmelik
516
 • Toplam
1,836
 • Çıkmış sorular
54

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • Yükseköğretim 130-132
3
 • Kanunlar
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
12
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - IX Geçici Hükümler
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM - VIII Çeşitli Hükümler
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
12
 • Kanunlar
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
   • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   • Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
   • Faaliyetler, Yasaklar ve Yönetime Katılma
   • Kuruluş Esasları ve Organlar
   • Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, Giderleri ve Denetimi
   • Toplu Sözleşme
   • Üyelik ve Güvenceler
3
 • Kanunlar
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
5
 • Kanunlar
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
   • Çeşitli Hükümler
   • Genel Hükümler
   • İhale Süreci
   • İhaleye Katılım Kuralları
   • Son Hükümler
   • Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu
1
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
1
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
1
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
1
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
3
 • Yönetmelik
  • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Doçentlik Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Kamu Konutları Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Yönetmeliği
2
 • Yönetmelik
  • Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
1
 • Yönetmelik
  • Yükseköğretim Yatay Geçiş Yönetmeliği
1
 • Kanunlar
  • 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1
 • Kanunlar
  • 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1
 • Kanunlar
  • 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1
 • Kanunlar
  • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
1
 • Yönetmelik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
3