Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı -Şube Müdürü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına hazırlananlar için oluşturulan bu paket, 03/02/2021 tarihli duyuru esas alınarak oluşturulmuştur. 2021 yılı görevde yükselme tarihi ise pandemi nedeniyle hala açıklanmamıştır.

Paket içeriğinde yer alan konular, 2021 yılı sınav konularına uygun olarak güncellenmiştir.

ÖNEMLİ NOT: 03/02/2021 tarihli ilanda; sınav konuları arasında yer alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilk 35 maddesinden soru çıkacağı belirtilmektedir. Memurlar.net sınav sistemi gereğince 5018 sayılı Kanunun tümü sınav konuları arasında yer almaktadır. Deneme sınavlarında sorular rastgele çekildiğinden, farklı maddelerden de soru gelebilecektir.

Memurlar.net sınav paketleriyle olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?
Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
233
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
173
 • Genel Yetenek
127
 • Kanunlar
1,036
 • Yönetmelik
227
 • Toplam
2,040
 • Çıkmış sorular
97

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Dokuzuncu Bölüm (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
5
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - IX Geçici Hükümler
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM - VIII Çeşitli Hükümler
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
11
 • Yönetmelik
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
2
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
3
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3
 • Yönetmelik
  • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
2
 • Yönetmelik
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
2
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
3
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
 • Genel Kültür
  • Ulusal Güvenlik
2
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
2
 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
2
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
  • Halkla İlişkiler
  • Protokol Kuralları
1
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
1
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
1
 • Yönetmelik
  • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
1