2020 yılı AFAD Unvan Değişikliği Sınavı - Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Sosyal Çalışmacı (Yarım Paket)

AFAD

25/09/2020 - 31/12/2020 10:00

DİKKAT!
Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Sosyal Çalışmacı unvanları için hazırlanan bu pakette SADECE ortak unvan değişikliği konuları yer almaktadır. Unvana özel %25'lik alanı kapsayan sorular ise yer almamaktadır. Örneğin Mühendislik unvanı için "Mühendisliğe Giriş, Fizik, Kimya ve Matematik" konularından sorular bu pakette yer almamaktadır.

Pakette yer alan konulara yan sütunda yer verilmiştir.

AFAD'ın açıkladığı Unvan değişikliği sınav konuları için tıklayınız.

MEMURLAR.NET'TEN DUYURU

AFAD, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle 1 Kasım'da yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Memurlar.net olarak, sınav paketi almış tüm üyelerimizin, paketi kullanım süreleri ilan edilecek yeni sınav tarihine kadar uzatılmıştır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
18
 • Kanunlar
969
 • Türkçe
127
 • Yönetmelik
277
 • Toplam
1,635
 • Çıkmış sorular
60

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
4
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
7
 • Kanunlar
  • 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • İkinci Bölüm (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
  • 4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
  • 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
  • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
  • 7269 Sayılı Umumu Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • Yönetmelik
  • AFAD Disiplin Amirleri Yönetmeliği
  • AFAD Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
  • Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
40
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
5
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
2
 • Kanunlar
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
3
 • Kanunlar
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2
 • Kanunlar
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2
 • Yönetmelik
  • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
1
 • Yönetmelik
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1
 • Genel Kültür
  • Matematik
4