2020 yılı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı

Adalet Bakanlığı

09/10/2020 - 22/11/2020 13:45

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım 2020 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav, saat 13:45'te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13:30 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Geç başvuru günü 15 Ekim 2020 dir.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a) Türkçe , (10)

b) Matematik (10)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , (5)

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5)

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5)

Alan Bilgisi Testi:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı , (8)

b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği , (12)

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu , (9)

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı , (8)

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8)

Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.

3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için icra Müdür ve Yardımcıları ile icra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
85
 • Kanunlar
481
 • Türkçe
157
 • Yönetmelik
143
 • Toplam
1,110
 • Çıkmış sorular
42

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
5
 • Genel Kültür
  • Matematik
10
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
5
 • Genel Kültür
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
5
 • Kanunlar
  • 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
 • Yönetmelik
  • İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği
  • İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname
12
 • Kanunlar
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
  • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
9
 • Kanunlar
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
   • Genel Hükümler (I. Kısım)
8
 • Kanunlar
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 • Yönetmelik
  • Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
   • 4. Kısım(Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri)
  • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
8
 • Kanunlar
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
   • Başlangıç Hükümleri
   • Kıymetli Evrak Hukuku
   • Şirketler Hukuku
   • Tacirlere ilişkin hükümler
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticareti Kısmı
   • Cebri İcraya İlişkin Özel Hükümler (8. Kısım)
8
 • Türkçe
  • Paragraf
  • Yazım Kuralları
10